iulie 15, 2024

Despre noi

Istoric

În anul 1969, la nivelul Judeţului Dolj s-a înfiinţat Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Dolj, care avea ca responsabilitate realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizare, construcţie şi reconstrucţie a drumurilor şi podurilor locale.
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni cu un acţionar unic – Judeţul Dolj – prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj, nr. 23/09.04.1998, prin reorganizarea ca societate comercială a Regiei Autonome Judeţene de Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj R.A. în conformitate cu O.U.G. 30/1997.
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dolj sub numărul J16/193/1991, iar la Ministerul de Finanţe prin codul de înregistrare fiscală CIF RO10639878.
S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a fost atestată în anul 2005 de C.T.E. al C.J. DOLJ ca operator / furnizor de servicii rutiere de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a drumurilor, podurilor şi podeţelor.
Structura acţionariatului Societatii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj SA este:
(a) Judeţul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial cu reşedinţa în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19 prin Consiliul Judeţean Dolj, 4.853.665 lei, reprezentând un număr de 1.941.466 acţiuni, numerotate de la numărul 1 la numărul 710.992 şi de la numărul 711.001 la numărul 1.941.474 reprezentând 99,999587 % din capitalul social total ;
(b) S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr.10, J16 /1510 / 2004, CIF : RO16689999, 20 lei reprezentând un număr de 8 acţiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000 reprezentând 0,000413% din capitalul social.
În cadrul S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sunt implementate şi certificate sistemele de management:

  • Sistem de Management al Calităţii conform SR EN ISO 9001:2008;
  • Sistemul de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2005;
  • Sistemul de Management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform  OHSAS 18001:2007;

Conformarea sistemelor de management, cerinţelor standardelor de referinţă şi criteriilor de performanţă privind calitatea, protecţia mediului şi sănătatea şi securitatea ocupaţionala au fost monitorizate şi evaluate prin auditurile interne şi externe efectuate de organisme de certificare independente.
Sistemele de management sunt îmbunătăţite continuu, menţinându-se certificările sistemelor de management, respectiv acreditarea laboratoarelor.

Capabilitatea tehnică

Societatea are organizate în judeţ 5 loturi: Băileşti, Valea Stanciului, Pleniţa, Lazu, Işalniţa, un Atelier de Utilaj Transport la Craiova şi baza de producţie mixturi asfaltice de la Cernele.
În cadrul loturilor sunt amplasate instalaţii şi echipamente pentru producerea semifabricatelor necesare activităţii de lucrşri de drumuri şi poduri.
În ansamblu, S.P.L.D.P. Dolj S.A. are ca dotare: atelier de reparaţii utilaje şi mijloace de transport, instalaţie pentru preparat mixturi asfaltice IMA45 (baza de producţie Cernele),  repartizator de mixtură asfaltică Vogele, autogredere, rulouri compactoare, autogudronator, maşină de marcaj, autobasculante de 8 şi 16, autobasculante MAN TGX de 22 tone, lame pentru deszăpezire, autofreze ZIL pentru deszăpezire, autoutilitare LEA, autotransportoare bitum, automacara de 12 tone, treyllere de 20 şi 40 tone, tractoare rutiere, excavatoare, încărcătoare frontale, încărcător IFRON, răspânditoare de materiale antiderapante, motocositoare, gudroneze, perii cu colector, carotieră, răspânditoare de criblură, buldoexcavator, etc.
Pe lângă dotarea societăţii, mai dispunem de trusa de reciclare la rece compusă din reciclator WR2500 şi rulou compactor HAMM, concesionate de la Consiliul Jude\ean Dolj.

Resurse umane

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. beneficiază de un personal tehnico-ingineresc şi de execuţie cu o experienţă îndelungată şi are o tradiţie cu rezultate bune în domeniul de activitate de peste 35 de ani.
Managementul organizaţiei manifestă preocupare constantă pentru dotarea cu  utilaje moderne, urmărind să atingă şi să păstreze înalta performanţă şi bunul renume prin calitatea produselor şi serviciilor furnizate.
Întreaga activitate a firmei este focalizată pe satisfacerea cu promptitudine şi responsabilitate a dorinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri.
Toţi angajaţii firmei înţeleg că prin ridicarea calităţii lucrărilor şi promptitudine în execuţie se va ajunge la creşterea încrederii clienţilor şi la protejarea mediului înconjurător, personalul participând motivat la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea acestor deziderate.
S.P.L.D.P. DOLJ S.A. dispune de capacităţi tehnice şi umane pentru realizarea de: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentaţii de licitaţie, documentaţii pentru obţinerea avizelor, cadastrul de specialitate al drumurilor.
S.P.L.D.P. DOLJ S.A. deţine certificat de autorizare a laboratorului propriu ca „Laborator de grad II”, pentru efectuarea de încercări şi verificări ce dau dreptul de a emite documente valabile recunoscute la nivel naţional pentru încercările autorizate.

Evoluţia de perspectivă

Societatea va acţiona pe următoarele direcţii :

  • continuarea procesului de retehnologizare a proceselor de producţie, de creştere a productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi serviciilor, având ca scop creşterea gradului de siguranţă în circulaţia pe drumurile judeţene administrate contractual de societate
  • crearea unui microclimat propice activităţii pentru toţi salariaţii societşţii
  • utilizarea eficientă a activelor societăţii;
  • creşterea performanţelor de ansamblu ale societăţii, prin realizarea indicatorilor de performanţă;
  • urmărirea lunară a execuţiei prevederilor Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii;
  • realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de administrare a drumurilor judeţene concomitent cu creşterea continuă a standardului estetic şi de confort al căilor de rulare